Publicatie nieuwe beheerders

Algemene vergadering van 21 februari 2002


Na aanduiding van mandaten binnen de schoot van de raad van beheer tijdens de eerste bestuursvergadering van 21 februari 2002 en bekrachtigd door de algemene vergadering worden volgende tien personen met volgende mandaten aangesteld als beheerders :

Glenn MAES, handelsingenieur-projectleider, Heidebloemstraat 93, te 9100 Sint-Niklaas, Belg van nationaliteit, voorzitter.
Louis De Peuter, gepensioneerde, Lange Kongostraat 47, B1, te 2060 Antwerpen, Belg van nationaliteit, ondervoorzitter.
Claire Heye, bediende, Kasteelstraat 5, te 9190 Stekene, Belg van nationaliteit, secretaresse.
Philippe De Meersman, zelfstandige, Klossestraat 64, te 9052 Zwijnaarde, Belg van nationaliteit, schatbewaarder.
Christel Callens, bediende, Jef Van Hooflei 11, te 2540 Hove, Belg van nationaliteit, bestuurslid.
Luc De Baets, handelaar, Oude Heerweg 7, te 9112 Sinaai, Belg van nationaliteit, bestuurslid.
Annick De Spiegeleer, zelfstandige, Beeldstraat 15, te 9100 Sint-Niklaas, Belg van nationaliteit, bestuurslid.
Lena De Wandel, zelfstandige, Vrouwstraat 25, te 9970 Kaprijke, Belg van nationaliteit, bestuurslid.
Johan Rooms, landbouwer, Waterschoot 17, te 9111 Belsele, Belg van nationaliteit, bestuurslid.
Ann Van Holderbeke, maatschappelijk assistent, Gentseweg 371A, te 9120 Haasdonk, Belg van nationaliteit, bestuurslid.

De Hippische Regionale Oost-Vlaanderen werd als vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 7 februari 1977 onder de statutaire bepalingen die door haar stichters werden vastgelegd.

Bij beslissing van haar algemene vergadering heeft de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie beslist tot splitsing over te gaan met toekenning van haar bevoegdheden aan de Vlaamse Liga Paardensport en de Ligue Equestre Wallonie Bruxelles, en met behoud van bepaalde bevoegdheden als koepel-orgaan.
Op 29 oktober 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, genaamd Vlaamse Interregionale Paardensport Federatie. Haar oprichting en statuten werden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari 1999. Haar statuten werden gewijzigd bij beslissing van haar algemene vergadering van 7 november 2000 met wijziging van haar benaming in Vlaamse Liga Paardensport, verkort V.L.P.
Uitgaande van de voormelde feiten dient de Hippische Regionale Oost-Vlaanderen over te gaan tot de gedeeltelijke aanpassing van haar statuten dd. 7 februari 1977.
Wat in deze statuten niet werd geregeld wordt beheerst door de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921, haar wijzigingen en haar aanvullingen.
Naast deze statuten, maar ondergeschikt eraan, zal de vereniging een huishoudelijk reglement en een algemeen reglement uitwerken met als doel de werking van de vereniging in goede banen te leiden. Het huishoudelijk reglement bundelt de richtlijnen met betrekking tot de sportieve en algemene werking van de vereniging. Het algemeen reglement bevat de richtlijnen voor de specifieke werking van iedere discipline.

2. Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1. Blijft ongewijzigd behouden.

Art. 2. Blijft ongewijzigd behouden.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel binnen haar regio :
de bevordering en de verspreiding van de paardensport in haar verschillende vormen en toepassingen, zowel voor paarden als voor pony's;
de organisatie en de coördinatie van wedstrijden, in alle bekende hippische disciplines;
de organisatie en de coördinatie van opleiding in, en pedagogie van het paardrijden.
De vereniging is erkend zowel door de Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie als door de Vlaamse Liga Paardensport.

Art. 4. Blijft ongewijzigd behouden.

3. Leden, aanneming, verplichtingen, schorsingen

Art. 5. Het aantal leden is niet beperkt, het minimumaantal is drie.

Art. 6. 1. Het lidmaatschap is individueel. Tot bewijs ervan wordt aan de leden een lidkaart overhandigd die een geldigheidsduur heeft van telkens één jaar. De vereniging, hierin vertegenwoordigd door haar raad van beheer, beslist soeverein over de aanvaarding of de weigering van kandidaat-leden, zonder dat zij de plicht heeft deze beslissing te motiveren.

2. De vereniging kent effectieve en sportieve leden, en ereleden.
Om als effectief lid van de vereniging te worden aanvaard dient de kandidaat, die zowel een fysiek persoon als een rechtspersoon kan zijn, de hoedanigheid te hebben van sportclub hetzij van sport-organisator.
Als sportclub of sport-organisator wordt erkend diegene die regelmatig sportwedstrijden inricht die in overeenstemming zijn met het maatschappelijk doel van de Vereniging, en die als lid van de Vlaamse Liga Paardensport werd aanvaard.
Een sportief lid is een regelmatige beoefenaar van de paardensport die tevens lid is van één van de sportclubs of sport-organisatoren die door de Vereniging als effectief lid werden aanvaard.
Als ereleden worden door de Vereniging aanvaard de fysieke personen, rechtspersonen of instellingen die op constructie wijze een bijdrage leveren of hebben geleverd tot de realisatie van het doel van de vereniging.

3. De effectieve leden, de sportieve leden en de ereleden aanvaarden de statuten van de vereniging, het huishoudelijk reglement en het algemeen reglement, en zij erkennen en aanvaarden de bevoegdheden van de algemene vergadering en van de raad van beheer van de vereniging, alsmede van de sportieve commissies aan dewelke de raad van beheer welbepaalde bevoegdheden heeft gedelegeerd.
De effectieve leden, de sportieve leden en de ereleden verbinden zich ertoe ten allen tijde de algemene principes inzake sportiviteit en fair-play, zowel ten overstaan van mens en dier, na te leven.

4. Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag uit de vereniging dient door het betreffende lid per aangetekende brief aan de raad van beheer te worden gemeld en heeft onmiddellijke uitwerking.

5. Het lid dat nalaat zijn bijdrage te betalen na hiertoe te zijn uitgenodigd en minstens één maal te zijn aangemaand wordt geacht zijn ontslag te nemen. Een beslissing van de raad van beheer dient dit ontslag te bekrachtigen.

6. Tot uitsluiting van een lid kan enkel door de algemene vergadering worden besloten.
Alvorens een beslissing tot uitsluiting kan worden genomen dient het lid te worden gehoord, minstens te worden uitgenodigd om te worden gehoord. Een beslissing tot uitsluiting dient te worden genomen met een bijzondere meerderheid van twee derde van de stemgerechtigde leden die op de algemene vergadering aanwezig zijn.

7. Uittredende of uitgesloten leden hebben geen aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit de teruggave vorderen van betaalde bijdragen, zelfs niet van deze van het lopende jaar.

4. Algemene vergadering

Art. 7. 1. De beslissingen van een algemene vergadering die op een regelmatige wijze werd samengeroepen zijn bindend voor alle leden van de vereniging; de aldus genomen beslissingen gelden ook voor de leden die niet aan de stemming hebben deelgenomen of die een andersluidende stem hebben uitgebracht.
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in alle zaken die de vereniging aanbelangen en die niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de raad van beheer of aan de sportieve commissie aan dewelke de raad van beheer specifieke bevoegdheden heeft gedelegeerd.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen haar bevoegdheden aan de raad van beheer overdragen, behoudens wat betreft het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van beheerders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

2. De algemene vergadering wordt samengeroepen telkens wanneer de raad van beheer de overtuiging is toegedaan dat het doel, het belang of de goede werking van de vereniging dit vereist.
Zij moet ten minste éénmaal per jaar samenkomen voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleid van de beheerders.
De raad van beheer is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen telkens wanneer minstens drie effectieve leden hiertoe schriftelijk en gezamenlijk verzoeken.
De algemene vergadering dient alsdan samen te komen binnen de maand na ontvangst van het voormelde gezamenlijke verzoek.

3. Het agenda van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de raad van beheer.
De oproeping tot de algemene vergadering dient aan de effectieve leden te worden verstuurd ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering. In de uitnodiging wordt melding gemaakt van alle punten van het agenda die ter beraadslaging en beslissing aan de vergadering zullen worden voorgelegd.
De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op het agenda van de vergadering werden vermeld.

4. De vergadering heeft plaats op de zetel van de vereniging of op enige andere plaats in de uitnodiging vermeld.

5. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of, bij geldig belet of afwezigheid, door de ondervoorzitter van de raad van beheer of, bij geldig belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige leden van de raad van beheer.
De voorzitter wijst een secretaris aan en een stemopnemer.
Enkel de effectieve leden van de vereniging zijn stemgerechtigd. Ieder effectief lid wordt vertegenwoordigd door de vaste afgevaardigde die als haar vertegenwoordiger is opgegeven bij de Vlaamse Liga Paardensport. Bij wettig belet of afwezigheid van de vaste afgevaardigde kan deze bij schriftelijke volmacht een plaatsvervanger mandateren om de algemene vergadering in zijn plaats bij te wonen.
Ieder effectief lid beschikt over één stem. Een effectief lid kan zich bij volmacht enkel laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid.
Ieder effectief lid kan maximaal drager zijn van één volmacht.

6. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Op aanvraag van minstens één van de stemgerechtigden zal een geheime stemming plaatsvinden.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de algemene vergadering.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten mits die wijziging op het agenda is vermeld.
Om te beslissen over de wijziging van de statuten dienen tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn of vertegenwoordigd.
Wordt dit quorum niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden samengeroepen die geldig kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Een door deze tweede vergadering genomen besluit dient door de Rechtbank van Eerste Aanleg te worden bekrachtigd, tenzij tweederde van de stemgerechtigde leden aan deze tweede vergadering heeft deelgenomen en de vereist meerderheid is bereikt.

7. Sportieve-en ereleden zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen. Zij zijn niet stemgerechtigd.

8. Van de beslissingen van de algemene vergadering worden notulen opgesteld die worden bewaard op de zetel van de vereniging.

5. Raad van beheer

Art. 8. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer die bestaat uit minstens drie en maximaal tien beheerders.
Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
De leden van de raad van beheer worden benoemd voor een periode van drie jaar behoudens voortijdig ontslag door de algemene vergadering verleend.
De benoeming, het ontslag en de afzetting van een beheerder dient in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt.

2. De raad van beheer kan besluiten tot de oprichting van één of meerdere sportieve commissies tot wiens taak het zal behoren de raad van beheer te adviseren omtrent materies die haar aanbelangen.
De samenstelling en de werking van de sportieve commissies zal worden geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

3. De raad van beheer kiest onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze mandaten zijn niet cumuleerbaar.
De raad van beheer duidt binnen de verkozen bestuurders één afgevaardigde per sportieve commissie aan. Deze afgevaardigde maakt voor de termijn van zijn benoeming deel uit van de desbetreffende sportieve commissie.

4. De raad van beheer leidt de werking van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
De raad van beheer kan alle handelingen van beheer verrichten, daaronder begrepen het organiseren, benoemen, ontslaan en bezoldigen van personeel.
De raad van beheer stelt het huishoudelijk reglement van de vereniging op.
De raad van beheer kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer van haar leden of zelfs aan een derde.
Door de beheerders worden geen persoonlijke verbintenissen opgenomen voor zoveel als zij handelen binnen de grenzen van hun mandaat; zij verbinden alsdan enkel de vereniging.
Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de fouten binnen de uitoefening van hun mandaat.

5. De raad van beheer benoemt uit haar leden een gemachtigd beheerder die met het dagelijks bestuur wordt gelast.

6. De raad van beheer vergadert na voorafgaandelijk te zijn bijeengeroepen door haar voorzitter of door twee van haar leden die gezamenlijk handelen.
De vergadering worden voorgezeten door de voorzitter of, bij geldig belet of afwezigheid, door de ondervoorzitter van de raad van beheer of, bij wettig belet of afwezigheid door de oudste van de aanwezige beheerders.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen moet minstens de helft van de beheerders aanwezig zijn. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Op aanvraag van minstens één van de beheerders zal een geheime stemming plaatsvinden.

7. Van de beslissingen van de raad van beheer worden notulen opgesteld die worden bewaard op de zetel van de vereniging.

8. Het voordragen van de kandidaturen van beheerder gebeurt door een effectief lid van de vereniging en moet schriftelijk worden gericht aan het secretariaat minstens acht dagen voor de datum van de algemene vergadering die hierover dient te beslissen.

9. Worden als ontslaggevend beschouwd, die leden van de raad van beheer welke afwezig waren aan minstens drie opeenvolgende vergaderingen.

Art. 9. 1. De raad van beheer, of de organen of vertegenwoordigers van de vereniging die zij hiertoe heeft aangewezen w.o. de Terreinjury, zien toe op de naleving van de statuten en reglementen en op de algemene regels van sportiviteit en fair-play.
In die hoedanigheid is de raad van beheer bevoegd om haar effectieve en sportieve leden sancties op te leggen.
Deze sancties kunnen bestaan uit :
een verwittiging, een diskwalificatie voor proeven en wedstrijden met veroordeling tot teruggave van de geldprijzen en andere verkregen voordelen, een schorsing van personen en/of paarden met een maximumduur van één maand.

2. De raad van beheer, of de organen of vertegenwoordigers van de vereniging die zij hiertoe heeft aangewezen w.o. de Terreinjury, zullen bij de beoordeling en eventuele sanctionering van feiten die hen ter kennis worden gebracht :
met de gepaste objectiviteit oordelen nadat zij alle nuttige informatie hebben ingewonnen en personen hebben gehoord, de persoon of personen op wie de inbreuk betrekking zou hebben toe te laten zich te verdedigen, van hun beslissing een nota op te stellen die zij binnen de drie werkdagen hierop volgend aan de voorzitter van de vereniging zullen overmaken voor eventueel verder gevolg.

3. Disciplinaire beslissingen die zijn genomen door de raad van beheer worden per aangetekende brief ter kennis gebracht van diegene op wie zij betrekking hebben.
Deze disciplinaire beslissingen zijn vatbaar voor hoger beroep dat zal worden behandeld door de disciplinaire commissie van de Vlaamse Liga Paardensport.
Het hoger beroep wordt ingesteld per aangetekende brief gericht aan de secretaris-generaal van de Vlaamse Liga Paardensport.
Deze aangetekende brief dient te zijn verstuurd binnen vijftien dagen na ontvangst van de beslissing genomen door de raad van beheer van de vereniging. Het betrokken lid wordt geacht de aangetekende brief van de raad van beheer te hebben ontvangen de tweede werkdag na de verzending die blijkt uit de afstempeling ter post.

Art. 10. De schatbewaarder beheert de gelden van de vereniging.
Art. 11. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 12. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 13. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 14. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 15. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 16. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 17. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 18. Dit artikel wordt afgeschaft.
Art. 19. Blijft ongewijzigd behouden.
Art. 20. Blijft ongewijzigd behouden.
Art. 21. Blijft ongewijzigd behouden.
Art. 22. Dit artikel wordt afgeschaft.
(Get.) Glenn Maes, voorzitter.


 
 
jumping@hrov.be  |  HROV - Hippische Regionale Oost-Vlaanderen  |  dressuur@hrov.be